میاندرود , روستای سوربن
هدیه استفاده مفید احتمالی از این وبلاگ , فاتحه برای مرحوم احمد زارع و دیگر درگذشتگان روستا
پنجشنبه 11 فروردین 1390 :: نویسنده : محمود زارع
روستای سوربن نگین میاندورود بزرگ ساری
سایت ( بانک اطلاعاتی روستاهای دارای دهیاری ) فهرست روستاهای ایران را بتفکیک استان و شهرستان قرار داده است که البته آمار و ارقام اشتباهی دارد و بروز نیست ولی گویا چون فهرست روستاهای دارای دهیاری را ملاک قرار داده اند این اشتباه در تعداد پیش آمده است . بهرحال فهرست مربوط به شهرستان ساری در زیر عینا درج میگردد:
فهرست روستاهای شهرستان ساری
روستای سوربن نگین میاندورود بزرگ ساری
سایت ( بانک اطلاعاتی روستاهای دارای دهیاری ) فهرست روستاهای ایران را بتفکیک استان و شهرستان قرار داده است که البته آمار و ارقام اشتباهی دارد و بروز نیست ولی گویا چون فهرست روستاهای دارای دهیاری را ملاک قرار داده اند این اشتباه در تعداد پیش آمده است . بهرحال فهرست مربوط به شهرستان ساری در زیر عینا درج میگردد:
ردیف    نام روستا    شناسه    نام دهستان    نام بخش
1    باریك ابسر    426    اسفیورد شوراب    مركزی
2    بالاسنگریزه    429    اسفیورد شوراب    مركزی
3    پاشاكلااربابی    438    اسفیورد شوراب    مركزی
4    پاشاكلاانتقالی    439    اسفیورد شوراب    مركزی
5    تلوباغ    451    اسفیورد شوراب    مركزی
6    تیركلا    453    اسفیورد شوراب    مركزی
7    حاجی كلا    459    اسفیورد شوراب    مركزی
8    رودپشت    481    اسفیورد شوراب    مركزی
9    زرویجان    483    اسفیورد شوراب    مركزی
10    سرخ كلا    489    اسفیورد شوراب    مركزی
11    شرفداركلاسفلی    497    اسفیورد شوراب    مركزی
12    شیخ كلا    501    اسفیورد شوراب    مركزی
13    طالقانی محله    505    اسفیورد شوراب    مركزی
14    كردخیل    526    اسفیورد شوراب    مركزی
15    كوی صاحب الزمان    531    اسفیورد شوراب    مركزی
16    گرجی كلا    533    اسفیورد شوراب    مركزی
17    گل چینی    534    اسفیورد شوراب    مركزی
18    گیله كلا علیا    537    اسفیورد شوراب    مركزی
19    گیله كلاسفلی    538    اسفیورد شوراب    مركزی
20    ماچك پشت    542    اسفیورد شوراب    مركزی
21    ماهفروجك    545    اسفیورد شوراب    مركزی
22    میانرود    554    اسفیورد شوراب    مركزی
23    ارم    566    اسفیورد شوراب    مركزی
24    پایین ملیك    570    اسفیورد شوراب    مركزی
25    شرفداركلا علیا    584    اسفیورد شوراب    مركزی
26    مشهدی كلا    589    اسفیورد شوراب    مركزی
27    ملیك    596    اسفیورد شوراب    مركزی
28    جانبازان و بسیجیان    1486    اسفیورد شوراب    مركزی
29    اكند    417    رودپی جنوبی    مركزی
30    پنبه زاركتی    446    رودپی جنوبی    مركزی
31    خارمیان    463    رودپی جنوبی    مركزی
32    خانه سرمرز    466    رودپی جنوبی    مركزی
33    دامیر    472    رودپی جنوبی    مركزی
34    درازمحله    473    رودپی جنوبی    مركزی
35    دینك    477    رودپی جنوبی    مركزی
36    سیدمحله    496    رودپی جنوبی    مركزی
37    صفراباد    503    رودپی جنوبی    مركزی
38    صلاح الدین محله    504    رودپی جنوبی    مركزی
39    عباسعلی كش    511    رودپی جنوبی    مركزی
40    فیروزكنده سفلی    516    رودپی جنوبی    مركزی
41    فیروزكنده علیا    517    رودپی جنوبی    مركزی
42    گل نشین    535    رودپی جنوبی    مركزی
43    لله مرز    540    رودپی جنوبی    مركزی
44    مرزرود    548    رودپی جنوبی    مركزی
45    موزی بن    551    رودپی جنوبی    مركزی
46    ماهفروزمحله علیا    567    رودپی جنوبی    مركزی
47    ماهفروزمحله سفلی    569    رودپی جنوبی    مركزی
48    تاج الدین محله    574    رودپی جنوبی    مركزی
49    اوجامحله    579    رودپی جنوبی    مركزی
50    سعیداباد    580    رودپی جنوبی    مركزی
51    گالش كلا    588    رودپی جنوبی    مركزی
52    ارواخیل    590    رودپی جنوبی    مركزی
53    سنته    592    رودپی جنوبی    مركزی
54    سیدآباد    1400    رودپی جنوبی    مركزی
55    ابمال    408    رود پی شمالی    مركزی
56    اسفندان    414    رود پی شمالی    مركزی
57    پنبه چوله بالا    444    رود پی شمالی    مركزی
58    پنبه چوله پائین    445    رود پی شمالی    مركزی
59    جره سر    455    رود پی شمالی    مركزی
60    حمیداباد    461    رود پی شمالی    مركزی
61    دازمیركنده    471    رود پی شمالی    مركزی
62    سوته    494    رود پی شمالی    مركزی
63    طاهراباد    506    رود پی شمالی    مركزی
64    طوقدار    509    رود پی شمالی    مركزی
65    فرح آباد    515    رود پی شمالی    مركزی
66    قاجارخیل    518    رود پی شمالی    مركزی
67    كردخیل    527    رود پی شمالی    مركزی
68    كلمهر    529    رود پی شمالی    مركزی
69    ولی اباد    561    رود پی شمالی    مركزی
70    موزی باغ    593    رود پی شمالی    مركزی
71    شریف اباد    601    رود پی شمالی    مركزی
72    اهی دشت    423    كلیجان رستاق سفلی    مركزی
73    بالادزا    428    كلیجان رستاق سفلی    مركزی
74    پایین دزا    440    كلیجان رستاق سفلی    مركزی
75    پایین كولا    441    كلیجان رستاق سفلی    مركزی
76    ترم    450    كلیجان رستاق سفلی    مركزی
77    تنگلته    452    كلیجان رستاق سفلی    مركزی
78    سنگ تراشان    492    كلیجان رستاق سفلی    مركزی
79    واردمحله    555    كلیجان رستاق سفلی    مركزی
80    پرچیكلا    576    كلیجان رستاق سفلی    مركزی
81    پل گردن    583    كلیجان رستاق سفلی    مركزی
82    ابكسر    407    مذكوره    مركزی
83    بندارخیل    433    مذكوره    مركزی
84    خاریك    464    مذكوره    مركزی
85    خرم اباد    467    مذكوره    مركزی
86    خوشاب    468    مذكوره    مركزی
87    دولت اباد    476    مذكوره    مركزی
88    دیوكتی    478    مذكوره    مركزی
89    شهاب لیلم    499    مذكوره    مركزی
90    عیسی خندق    514    مذكوره    مركزی
91    قرق    521    مذكوره    مركزی
92    لیمون    541    مذكوره    مركزی
93    میاركلا    552    مذكوره    مركزی
94    شرف اباد    568    مذكوره    مركزی
95    مفتی كلا    571    مذكوره    مركزی
96    رگندشت    572    مذكوره    مركزی
97    چناربن    577    مذكوره    مركزی
98    دریك    578    مذكوره    مركزی
99    اخورسر    591    مذكوره    مركزی
100    کوی شهید باهنر    1485    مذكوره    مركزی
101    اببندانسر    405    میاندورود كوچك    مركزی
102    اببندانكش    406    میاندورود كوچك    مركزی
103    اسبوكلا    411    میاندورود كوچك    مركزی
104    اسپورز    412    میاندورود كوچك    مركزی
105    بالا معلم كلا    427    میاندورود كوچك    مركزی
106    بالاگلما    430    میاندورود كوچك    مركزی
107    پائین گلما    435    میاندورود كوچك    مركزی
108    پائین معلم كلا    436    میاندورود كوچك    مركزی
109    حسین اباد    460    میاندورود كوچك    مركزی
110    خاركش    462    میاندورود كوچك    مركزی
111    دنگ سرك    475    میاندورود كوچك    مركزی
112    ذغال چال    479    میاندورود كوچك    مركزی
113    زرین ابادسفلی    484    میاندورود كوچك    مركزی
114    زرین ابادعلیا    485    میاندورود كوچك    مركزی
115    سمسكنده علیا    491    میاندورود كوچك    مركزی
116    صاحبی    502    میاندورود كوچك    مركزی
117    طاهرده    507    میاندورود كوچك    مركزی
118    قادیكلا    519    میاندورود كوچك    مركزی
119    قورتیكلا    524    میاندورود كوچك    مركزی
120    گله دون    536    میاندورود كوچك    مركزی
121    مرمت    549    میاندورود كوچك    مركزی
122    ملك ابادبالا    550    میاندورود كوچك    مركزی
123    ولشكلا    559    میاندورود كوچك    مركزی
124    همت اباد    562    میاندورود كوچك    مركزی
125    هولا    563    میاندورود كوچك    مركزی
126    ملك ابادپائین    573    میاندورود كوچك    مركزی
127    بالاابدنگ    594    میاندورود كوچك    مركزی
128    لاك دشت    598    میاندورود كوچك    مركزی
129    اسبوكلا    1613    میاندورود كوچك    مركزی
130    ارا    410    پشتكوه    چهار دانگه
131    قلعه سر    522    پشتكوه    چهار دانگه
132    كردمیر    528    پشتكوه    چهار دانگه
133    مال خاست    544    پشتكوه    چهار دانگه
134    اروست    1471    پشتكوه    چهار دانگه
135    ایلال    424    چهار دانگه    چهار دانگه
136    چالو    456    چهار دانگه    چهار دانگه
137    كنیم    530    چهار دانگه    چهار دانگه
138    الندان    597    چهار دانگه    چهار دانگه
139    لنگر    1433    چهار دانگه    چهار دانگه
140    آغوزلگه    1434    چهار دانگه    چهار دانگه
141    ازنی    1435    چهار دانگه    چهار دانگه
142    چورت    458    گرماب    چهار دانگه
143    خال خیل    465    گرماب    چهار دانگه
144    سادات محله    488    گرماب    چهار دانگه
145    كارنام    525    گرماب    چهار دانگه
146    قادیکلاء    1575    گرماب    چهار دانگه
147    چالو     1576    گرماب    چهار دانگه
148    نوکنده    1577    گرماب    چهار دانگه
149    پاچی    437    بنافت    دو دانگه
150    دادوكلا    469    بنافت    دو دانگه
151    سنگده    493    بنافت    دو دانگه
152    میانا    553    بنافت    دو دانگه
153    امامزاده علی    418    فریم    دو دانگه
154    پهندر    447    فریم    دو دانگه
155    رسكت علیا    480    فریم    دو دانگه
156    علی اباد    513    فریم    دو دانگه
157    قارن سرا    520    فریم    دو دانگه
158    مجی    546    فریم    دو دانگه
159    پارت كلا    581    فریم    دو دانگه
160    تلاوك    582    فریم    دو دانگه
161    اجارستاق    409    تنگه سلیمان    كلیجان رستاق
162    اق مشهد    416    تنگه سلیمان    كلیجان رستاق
163    پروریج اباد    442    تنگه سلیمان    كلیجان رستاق
164    ریگ چشمه    482    تنگه سلیمان    كلیجان رستاق
165    وركی    557    تنگه سلیمان    كلیجان رستاق
166    یادمان    565    تنگه سلیمان    كلیجان رستاق
167    سرکت    1453    تنگه سلیمان    كلیجان رستاق
168    پروریچ اباد    1585    تنگه سلیمان    كلیجان رستاق
169    گلورد    1587    تنگه سلیمان    كلیجان رستاق
170    امره    419    كلیجان رستاق علیا    كلیجان رستاق
171    پهنه كلاشمالی    448    كلیجان رستاق علیا    كلیجان رستاق
172    سقندین كلا    490    كلیجان رستاق علیا    كلیجان رستاق
173    شكتا    498    كلیجان رستاق علیا    كلیجان رستاق
174    هولار علیا    564    كلیجان رستاق علیا    كلیجان رستاق
175    پهنه كلا جنوبی    585    كلیجان رستاق علیا    كلیجان رستاق
176    پایین هولار    586    كلیجان رستاق علیا    كلیجان رستاق
177    ارزفون    600    كلیجان رستاق علیا    كلیجان رستاق
178    علیویکلا    1405    كلیجان رستاق علیا    كلیجان رستاق
179    پهنه کلا جنوبی    1586    كلیجان رستاق علیا    كلیجان رستاق
180    اسرم    413    كوهدشت    میاندورود
181    انجیل نسام    421    كوهدشت    میاندورود
182    اوسا    422    كوهدشت    میاندورود
183    بادله    425    كوهدشت    میاندورود
184    پیله كوه    449    كوهدشت    میاندورود
185    جامخانه    454    كوهدشت    میاندورود
186    دارابكلا    470    كوهدشت    میاندورود
187    كیاپی    532    كوهدشت    میاندورود
188    لالیم    539    كوهدشت    میاندورود
189    اسلام اباد    415    میان دورود بزرگ    میاندورود
190    اناردین    420    میان دورود بزرگ    میاندورود
191    برگه    431    میان دورود بزرگ    میاندورود
192    بزمین اباد    432    میان دورود بزرگ    میاندورود
193    بیشه سر    434    میان دورود بزرگ    میاندورود
194    پلنگ ازاد    443    میان دورود بزرگ    میاندورود
195    چمازتپه    457    میان دورود بزرگ    میاندورود
196    دلمرز    474    میان دورود بزرگ    میاندورود
197    زیت سفلی    486    میان دورود بزرگ    میاندورود
198    زیت علیا    487    میان دورود بزرگ    میاندورود
199    سوربن    495    میان دورود بزرگ    میاندورود
200    شهریاركنده    500    میان دورود بزرگ    میاندورود
201    طبق ده    508    میان دورود بزرگ    میاندورود
202    عباس آباد هلوم سر    510    میان دورود بزرگ    میاندورود
203    عزت الدین    512    میان دورود بزرگ    میاندورود
204    قندارخیل    523    میان دورود بزرگ    میاندورود
205    ماكران    543    میان دورود بزرگ    میاندورود
206    محمداباد    547    میان دورود بزرگ    میاندورود
207    وركلا    556    میان دورود بزرگ    میاندورود
208    ورندان    558    میان دورود بزرگ    میاندورود
209    ولوجا    560    میان دورود بزرگ    میاندورود
210    تجن لته سفلی    575    میان دورود بزرگ    میاندورود
211    قاجارخیل خورندی    595    میان دورود بزرگ    میاندورود
212    تجن لته علیا    599    میان دورود بزرگ    میاندورود
213    سیاه چنار    602    میان دورود بزرگ    میاندورود
نوع مطلب : آمارها، مطالب عمومی، 
برچسب ها : لیست روستاهای شهرستان ساری، شهرستان ساری،
لینک های مرتبط : آبگینه ساری،

پنجشنبه 14 فروردین 1393 04:20 ب.ظ
مازرونه ره کایر هاکنیین
سلام برارون و خواخرون
ش بدینی که چی جوری، افر جریانات خواننه مازینی را همیشه بن دارن.نهلن مازینی رو بیین.اینسه سه سال هسه که پایتخت ره سازنه تا اما را له هاکنن. شما ره بوئم که وشون دس نیئه.دستور هسه تا جهانی شدن سه ،خرده فرهنگ ها را مزمحمل هکنن .وشون مامور هسنه و معذور. اینسه که مازرونی همین 40 پنجاه سال دله، تاریخ ایران ره زینه هاکردنه، ترسنه ای هم تفاق دکفه و مازرونی ایران باستان ره زینه هاکنن و فرهنگ های اروپایی و انگلیسی سه خطر بووشه.اره خطر بوشه.همینه سه خواننه از طریق رسانه و فیلم مازرونی ره له هاکنن و وشون خل چم و شفت و گینگنا و اقه نشون هادن.
اسا اما چتی هاکنیم؟
اینسه که جریان دشمن خیلی قوی هسه اما چند تا کار موثر و کم خرج و قده گیر ونه هاکنیم:
اول اس ام اس ره، ش رفقون مازینی سه مازینی بمویسیم
دوم ش آهنگ موبایل زنگ ره مازرونه خواننده ره بهلیم
سوم اگر بتونیم آهنگ ره که زنگ خینه ، گوشی دله اشنوننه ره ،بهلیم هم خواره .اینتا ماهی 300 تمن خرج داینه هاکردنی بهتر.نکردنی هم نکردنی!
پس لس نئیرین زیل بوشین

پنجشنبه 14 فروردین 1393 04:17 ب.ظ
مازرونه ره کایر هاکنیین
سلام برارون و خواخرون
ش بدینی که چی جوری، افر جریانات خواننه مازینی را همیشه بن دارن.نهلن مازینی رو بیین.اینسه سه سال هسه که پایتخت ره سازنه تا اما را له هاکنن. شما ره بوئم که وشون دس نیئه.دستور هسه تا جهانی شدن سه ،خرده فرهنگ ها را مزمحمل هکنن .وشون مامور هسنه و معذور. اینسه که مازرونی همین 40 پنجاه سال دله، تاریخ ایران ره زینه هاکردنه، ترسنه ای هم تفاق دکفه و مازرونی ایران باستان ره زینه هاکنن و فرهنگ های اروپایی و انگلیسی سه خطر بووشه.اره خطر بوشه.همینه سه خواننه از طریق رسانه و فیلم مازرونی ره له هاکنن و وشون خل چم و شفت و گینگنا و اقه نشون هادن.
اسا اما چتی هاکنیم؟
اینسه که جریان دشمن خیلی قوی هسه اما چند تا کار موثر و کم خرج و قده گیر ونه هاکنیم:
اول اس ام اس ره، ش رفقون مازینی سه مازینی بمویسیم
دوم ش آهنگ موبایل زنگ ره مازرونه خواننده ره بهلیم
سوم اگر بتونیم آهنگ ره که زنگ خینه ، گوشی دله اشنوننه ره ،بهلیم هم خواره .اینتا ماهی 300 تمن خرج داینه هاکردنی بهتر.نکردنی هم نکردنی!
پس لس نئیرین زیل بوشین

نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگ


...محمود زارع
...مازندران,ساری,روستای سوربن, مقالات محمود زارع,

مدیر وبلاگ : محمود زارع
مطالب اخیر
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی


آثار و تالیفات محمود زارع


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات