میاندرود , روستای سوربن
هدیه استفاده مفید احتمالی از این وبلاگ , فاتحه برای مرحوم احمد زارع و دیگر درگذشتگان روستا
     بازیها و سرگرمیها

سوربن(میاندرود):در این بخش از نوشتار سعی ما بر این است كه در معرفی انواع مختلف ورزشها و بازیهایمحمود زارع رایج در گذشته و حال این روستا؛ از جنبه های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برسی اجمالی داشته باشیم.

     قبل از بیان هر مطلبی آنچه كه میبایست در این مقوله مورد بررسی قرار گیرد، تغییر و تحول بازیها در طول مرور زمان میباشد. این تغییر و تحول بمعنای جایگزینی تام و تمام بازیهای مدرن بجای بازیهای سنتی یا تحول و تكامل بازیهای سنتی نمی باشد. در حقیقت از بین رفتن بازیهای سنتی و جایگزین نشدن هیچ نوع بازی محتوائی آموزشی بجای آن میباشد.

     بازیها و سرگرمیها

     در این بخش از نوشتار سعی ما بر این است كه در معرفی انواع مختلف ورزشها و بازیهای رایج در گذشته و حال این روستا؛ از جنبه های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برسی اجمالی داشته باشیم.

     قبل از بیان هر مطلبی آنچه كه میبایست در این مقوله مورد بررسی قرار گیرد، تغییر و تحول بازیها در طول مرور زمان میباشد. این تغییر و تحول بمعنای جایگزینی تام و تمام بازیهای مدرن بجای بازیهای سنتی یا تحول و تكامل بازیهای سنتی نمی باشد. در حقیقت از بین رفتن بازیهای سنتی و جایگزین نشدن هیچ نوع بازی محتوائی آموزشی بجای آن میباشد.

     ورزشی مانند فوتبال را نمیتوان جایگزین طبیعی و مناسبی برای ورزشهای سنتی دانست. البته در فوتبال میتوان نكات مثبت فراوانی را برای بازیكنان یافت. ازجمله تمرین برای كار گروهی و تشكیلاتی ؛ تعاون و همكاری برای اخذ نتیجه كه باصطلاح " گل " میباشد، ایجاد روحیه مقاومت آنهم در طول زمانی تقریبا طولانی ، تمرین سلامت فیزیك بدنی، تمرین و آموزش اینكه هركس باید در جای خود و در حیطه وظیفه و مسئولیت خود عمل نماید. پیاده كردن یك برنامه هماهنگ و سازماندهی نیروها و آموزش مداوم این نكته كه حریف همیشه مترصد برهم زدن نظم و وحدت گروه و در دست گرفتن ابتكار عمل، جهت حصول نتیجه بنفع خود یا لااقل مانع شدن برای حصول نتیجه گروه مقابل میباشد. و موارد دیگر كه همگی اینها را میتوان از نكات مهم و مثیت ورزش فوتبال دانست. اما معمولا در سطح كلی جهانی فوتبال ، بعضا وسیله انحراف جوانان از پرداختن به موضوعات اصلی جامعه توسط استعمارگران بوده و میباشد و در سطح جزئی تر در داخل یك روستا یا روستاهای كشور، بواسطه عدم یك مدیریت كارآ ، جهت برگزاری محتوائی این ورزش معمولا خود بازیكنان از جنبه های مثبت كه به بعضی از آنها ، فوقا اشاره رفت، اطلاعی ندارند. و در اثر عدم اطلاع فوتبال تنها یك سرگرمی بوده باضافه ی آنكه بعضا بدآموزیهائی كه درخور این ورزش فی نفسه وجود دارد كه فعلا جای بحث و تحلیل آن نیست. داشتیم میگفتیم كه فوتبال را نمیتوان جایگزین تكامل یافته بازیها و ورزشهای سنتی نامید، چرا كه بازیهای سنتی خود دارای ویژگیهای خاص میباشند كه باعث امتیاز آن از ورزشهای جدید می باشد. عمده ترین وجه تمایز در این خصوص همان منشاء گرفتن نوع بازی سنتی از فرهنگ جامعه میباشد. ولی بازی فوتبال شكل و ترتیب آن بستگی خاص به فرهنگ یك جامعه خاص ندارد. در واقع بازیهای سنتی واكنشی است یا نمودی است از طرز تفكر و گرایشات و آداب و آلام جامعه.

     اگر ما بپذیریم كه بازیهای سنتی ملهم از فرهنگ جامعه میباشد، تحول یا تغییر یا حتی از بین رفتن آنها را آیا باید به حساب تحول یا تغییر یا از بین رفتن آن فرهنگ جامعه گذاشت یا خیر؟

     جواب دادن به این سوال درخور تعمقی جدی است و كاری بس مشكل. حداقل چیزی را كه در جواب این سوال باید پذیرفت این است كه عوامل و اسباب و مسببات تغییر فرهنگی بیشترین نقش را در این خصوص بطور عام بر عهده داشته اند.

     پیچیدگی شرائط زندگی و اوضاع و احوال ارتباطات یعنی اینكه دور شدن از سادگی و روشنی تشكیلات زندگی گذشته بهمان نسبت پیچیدگی سازمانها و نهادهای مرتبط كننده مردم را بهمراه دارد و تاثیر كاركردهای این نهادهای اجتماعی بر جنبه های مختلف نمودهای فرهنگی جامعه و آداب و رسوم از عوامل مهم فراموشی تظاهرات و نمایشات فرهنگی جامعه میباشد.

     حال بحث ما در مورد تغییرات فرهنگی جامعه نیست كه در پی تحلیل و بررسی این موضوع باشیم ، لذا با ذكر این عامل كلی و آشنائی با آن میخواهیم عرض كنیم كه تلاش برای بازگرداندن فرهنگ گذشته تلاشی بعید است و چندان ضرورتی هم شاید نداشته باشد كه تمام هم و غم خویش را بر سر این بگذاریم كه میبایستی دربست و بطور كامل در صدد احیای بازیهای سنتی باشیم، بلكه همین قدر اگر از لابلای كوره راههای نفوذی به فرهنگ گذشته بتوانیم موارد مثبت و قابل تطبیق با فرهنگ جدید را پیدا كرده و انتقال دهیم، كاری در خور ستایش و مفیدی را برای پرورش استعداد نسلی از جامعه انجام داده ایم كه این مهم را می بایست اهل فن مرعی نظر خویش قرار دهند.

     در بازیهای سنتی ضمن تفریح و سرگرمی برای كودكان و نوجوانان از نقش آموزشی آن هم نباید غافل شد، كه این موضوع در بازیهای جدید متاسفانه اصلا بچشم نمیخورد یا كمتر دیده میشود. تازه اگر بر فرض بپذیریم كه بازیهای جدید جنبه های آموزشی ملموسی بسان بازیهای سنتی برای كودكان و نوجوانان دارد، عمده ترین اشكال آن این است كه شرائط بنحوی ترتیب یافته است كه بسادگی بازیهای سنتی در اختیار همگان نیست و این موضوع بی اندازه اهمیت دارد.

     اهمیت توجه به نقش بازیها در شكل گیری شخصیت كودكان و نوجوانان و حتی جوانان موضوع ساده ای نیست كه باصطلاح سرسری از آن بگذریم، مثلا جریان اجتماعی شدن كودكان بیشتر از طریق شركت در همین بازیهای كودكانه صورت می پذیرد. تازه بقولی كودكی و بچه گی بدون بازی معنائی ندارد. امروزه بیشتر ناراحتیهای فیزیكی ، روانی از طریق بازی درمانی قابل علاج است. این موضوع مورد توجه خاص محققان و پژوهشگران قرار گرفته است.

     موضوع دیگری كه نباید از نظر دور داشت، نقش مدارس و معلمین امور تربیتی و معلمین ورزش در اینگونه قضایا است. تا جائی كه عده ای معتقدند مهمترین نقش را در انهدام بازیهای اصیل و پربار بازیهای سنتی ، همین مدارس داشته اند كه امیدواریم تجدید نظری صورت بپذیرد.

     یك مسئله مهم دیگر هم در رابطه با این بحث را نباید از نظر دور داشت كه ورزش در فرهنگ ما دارای بار ارزشی بسیار مهمی است كه در حقیقت ورزش بدون این جنبه ورزش نیست و آن مردپروری یا جوانمردی در ورزش و ورزشكاران است. در این رابطه پوریای ولی و مرحوم تختی و... نه به جهت پیروزیها در میادین ورزشی در برابر حریف و یكه تازی میدان ، مورد احترام ویژه مردم ما میباشند، بلكه جوانمردی آنان تنها نشانه ماندگاری یاد و خاطره آنان در خاطر ملت ما میباشد.

    اگر بخواهیم این مطلب را از دیدگاه ارزشی نگاه كنیم میتوانیم همان قهرمانی در مقابل خود را ابتدا كه بنام مبارزه با نفس  میباشد، یادآور شویم. این جنبه از ورزش به آن جهت، محتوا و هدف می بخشد.از این جهت ورزشكار ، تنها گلزن نیست بلكه گل كار هم میباشد. از این دیدگاه قهرمان كسی است كه ابتدا بر نفس شیطانی خویش پیروز شده باشد. در واقع فلسفه این دیدگاه این است كه بدون پیروزی بر خود ، نمیتوان بر دیگران پیروز شد.

     البته اگر از آنطرف قضیه هم به امر ورزش نگاه كنیم ، سلامتی روحی و روانی در واقع مبنای رسیدن بدرجات كمال عالیه انسانی هم هست. فردی كه علیل و بیمار و ناتوان و رنجور و پژمرده میباشد، بهمالن میزان در امور معنوی خویش دچار مشكل میباشد. جامعه بیمار و كسل و كم روحیه، جامعه ای ذلیل و مطمح نظر دشمنان و متجاوزان خواهد بود. نهایتا ما در ورزش باید ضمن داشتن هدف سرمایه گذاری و برنامه ریزی داشته باشیم كه از اینطریق انشاء الله تعالی جامعه ای را با افراد پر تحرك و سرحال و جوانمرد داشته باشیم.

    گرچه مشكلات روزافزون مردم در بعد از انقلاب حوصله بازی و تفریح را برای مردم باقی نگذاشته است، اما پیشترها بازیهائی در سوربن معمول بوده است كه ما تنها به نام آنها در زیر اشاره میكنیم. اگر وقت و مجالی پیدا شد شاید به توضیح آنها هم در آینده بپردازیم:

1-     الك دولك

2-     بازی شاه و وزیر

3-     پوچ و گل

4-     كتك بازی

5-     هفت سنگ

6-     گردو بازی

7-     تك تك

8-     خروس جنگی

9-     بورده بورده

10- سنگ و مهره بازی

11- كلاغ پر

12- نقطه بازی

13- سه تائی روی كاغذ

14- نه تائی روی كاغذ

15- بیست سوالی

16- فوتبال

17- والیبال

18- پینگ پنگ

19- شنا

20- ودیگر بازیهای موجود در منطقه

نوع مطلب : روستای سوربن، مطالب عمومی، آثار محمود زارع ، 
برچسب ها : بازیهای، سوربن، محمود زارع، بازیهای سنتی محلی، لیله کا، دله کاب، بورده بورده،
لینک های مرتبط : بازیهای روستای سوربن،

پنجشنبه 17 آذر 1384 05:12 ق.ظ
اگر در بخش بازیها به شرح بازی ها نیز می پرداختید خوب بود
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگ


...محمود زارع
...مازندران,ساری,روستای سوربن, مقالات محمود زارع,

مدیر وبلاگ : محمود زارع
مطالب اخیر
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی


آثار و تالیفات محمود زارع


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات